ประชุมสัมมนาวิชาการรังสีเทคนิค ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓๓

 1. หลักการและเหตุผล
  ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านเครื่องมือและเทคนิคการตรวจ ทำให้ผู้มารับบริการได้รับการบำบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่งบุคลากรด้านรังสีจำเป็นต้องเรียนรู้ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การนำความรู้และประสบการณ์ ใหม่ๆ มา ถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง
  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 33 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป
 2. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร
  2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์
  2.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย
  2.4 เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 4. ผู้เข้าร่วมประชุม
  บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 200 คน
 5. ระยะเวลาจัดการประชุม
  ระหว่างวันที่ 25 – 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
 6. สถานที่จัดประชุม
  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. รูปแบบการประชุม
  การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
 8. ค่าลงทะเบียน
  ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 4,200 บาท
  หลังวันที 18 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 4,500 บาท
 9. ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมประชุม
  ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
  เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549
 10. หัวข้อการประชม
  10.1 ปาฐกถาพิเศษ นโยบายสาธารณสุข กับงานรังสี 2P Safety : ผู้ป่วยปลอดภัย เราปลอดภัย
  10.2 ถอดรหัส สกัดโควิด : ปลุกพลังภายใน รับมือกับความท้าทายใหม่ๆในสังคม
  10.3 Technology improvement in CT
  10.4 AI มิตรหรือศัตร
  10.5 นิยาม A to Z นำสู่การพัฒนารังสี ( มี ) เทคนิค
  10.6 รอยโรคในภาพถ่ายรังสี
  10.7 ธรรมะเดลิเวอรี่รังสี ( มี ) เทคนิค
  10.8 New Experience of Breast Imaging
  10.9 มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉย และการแจ้งครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
  10.10 ความก้าวหน้าการวิจัยพฒนาวัคซีนป้องกันโรค C0vid – 19
  10.11 Good practice guideline for PACS

เอกสารโครงการประชุมสัมมนาวิชาการฯ 2564

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ 2564