ประชุมสัมมนาวิชาการรังสีเทคนิค ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓๔

เอกสารประกอบการบรรยาย คลิ๊ก<<<

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก<<<

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ คลิ๊ก<<<

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องคลิ๊ก <<

>> โครงการประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ประจำปี 2566 (ครั้งที่34)

>> หัวข้อการประชุมและตารางประชุมวิชาการ

Theme งานเลี้ยงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 “Gatsby Night Party

1.  หลักการและเหตุผล  

           ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก  ทั้งด้านเครื่องมือและเทคนิคการตรวจรักษา ทำให้ผู้มารับบริการได้รับบริการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ซึ่งบุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้ ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไป การนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  มาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง 

           สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 34 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านรังสีวิทยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป  

2.  วัตถุประสงค์

     2.1 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร                        

     2.2  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์

     2.3  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย           

     2.4  เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

           สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม

           บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  250  คน

5.  ระยะเวลาจัดการประชุม

           ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

6.  สถานที่จัดประชุม

           ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธ พัทยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

7.  รูปแบบการประชุม

           การบรรยาย อภิปราย  เสนอผลงาน  และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

8.  ค่าลงทะเบียน แบบ On site

                      ภายในวันที่                  31 พฤษภาคม  2566              ราคา  4,500  บาท

                      หน้างานและหลังวันที่      31  พฤษภาคม  2566                    ราคา  4,800  บาท

9.  ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม

           ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

          *เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549*        

10.  หัวข้อการประชุม  วิทยากรจากโรงพยาบาลชั้นนำภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ

           10.1 Trends Changing X-ray and the Future of Radiology

           10.2 Diagnostic X-ray Imaging Quality Assurance

           10.3 การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม

           10.4 Ultrasound Knobology and Technique

           10.5 Technique in Cardiac CT Angiography and Radiation dose reduction strategies

           10.6 Pitfalls and their solutions of BMD measurement by DXA in practice

           10.7 Basic Cardiac MRI

           10.8 Emerging trends with AI in Radiology

           10.9 AI in Neuroimaging

           10.10 Breast MRI State of the Art

           10.11 Outsource CT Scan ในโรงพยาบาล M1/M2

           10.12 Basic Doppler Ultrasound

           10.13 Biopsy under Ultrasound vs CT

           10.14 Breast Computed Tomography

           10.15 Breast localize and Biopsy

           10.16 Emergency Radiology: Evolution, current Status and Future Direction

           10.17 Good Practices Radiography in Orthopedics

           10.18 เสวนา: Computed Tomography Techniques

           10.19 The Best of Imaging and Interesting cases