ประชุมสัมมนาวิชาการรังสีเทคนิค ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓๓

ดาวน์โหลดเอกสาร หรือสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่<<<

 • หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้ง
ด้านเครื่องมือและเทคนิคการการถ่ายภาพรังสี รวมถึงเทคนิคการให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา ทำให้
ผู้รับบริการได้เข้าถึงการให้บริการทางรังสีวิทยา เพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้รับผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ไม่
พึงประสงค์ จากการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรทางรังสีจำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอยู่เสมอ
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 33 ขึ้น
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพเดียวกัน สามารถนำมาถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานจึงถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการและองค์กร

 • วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีให้กับบุคลากรทางรังสี
  2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์
  2.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย
  2.4 เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ผู้เข้าร่วมประชุม
  บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 200 คน

 • ระยะเวลาจัดการประชุม
  ระหว่างวันที่ 6- 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2565

 • สถานที่จัดประชุม
  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • รูปแบบการประชุม
  การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

 • ค่าลงทะเบียน
  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวนเงิน 4,200 บาท
  หลังวันที 30 มิถุนายน 2565 จำนวนเงิน 4,500 บาท
 • ลงทะเบียนประชุม Online
  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวนเงิน 2,100 บาท

 • ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมประชุม
  ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
  เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549

หัวข้อการประชุม

1. ปาฐกถาพิเศษ นโยบายกะทรวงสาธารณสุข
2. ถอดรหัส สกัดโควิด : ปลุกพลังภายใน รับมือกับความท้าทายใหม่ๆในสังคม
3. Technology improvement in CT
4. AI มิตรหรือศัตรู
5. นิยาม A to Z นำสู่การพัฒนารังสี ( มี ) เทคนิค
6. Important spot diagnosis
7. 5 เทคนิคสร้าง connection ได้ผลลัพธ์ 1000 %
8. New Experience of Breast Imaging
9. มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และการแจ้งครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์
10. Good practice guideline for PACS
11. นำเสนอผลงานทางรังสีวินิจฉัย
(หัวข้อการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร หรือสมัครออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ <<<