รายชื่อผู้สมัครประชุมสัมนาวิชาการรังสีเทคนิค ประจำปี 2562 ครั้งที่ 32

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล สถานที่ทำงาน
1 นางสาว เปรมจิต ธัญญเจริญ รพ.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2 นาง ปราณี รุกขสุคนธ์ คลินิกรังสี โรงพยาบาล ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 นาย ณัฐวัฒน์ สำราญใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 นาย โพธิ์ทอง ดวงสุพรรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5 นางสาว ศิริพร พรมวัลย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6 นางสาว นงค์นุช คำตา รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
7 นางสาว วีรภัทรา รักษาศรี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
8 นาย สมศักดิ์ รุกขสุคนธ์ ภาควิชารังสีวิทยา​คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​
9 นาย อภิชัย พิกุลทอง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
10 นาง พรรณี รักพงษ์ โรงพยาบาลอาจสามารถ
11 นาง สกุล ศิริสวัสดิ์ ร.พ.แกลง
12 นางสาว นพนุช เดชฤาษี รพ.หางดง​จ.เชียงใหม่
13 นาย เอกชัย แซ่ตั๊น GETZ HEALTHCARE
14 นางสาว แสง นะรินรัมย์ สถาบันราชประชาสมาสัย
15 นาง นวลพักตร์ อภิญญานุรักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 นางสาว อารี เผือกเอี่ยม ร.พ.คลองขลุง
17 นางสาว สุชญา เสริมสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข31เอิบ จิตร ทังสุบุตร
18 นาง เทวิณี ชอกหอม ร.พ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
19 นาย เสรี ไชยโส รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
20 นางสาว สุกัญญา นิยมชื่น กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครราชสีมา
21 นาย กฤษฎา จรกรรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
22 นาง พรทิพย์ ชลสุข โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
23 นาย อุดม วงศ์เศรษฐทัศน์ ร.พ.หนองบัวลำภู
24 นาง วิไล มีมาก รพ.มหาราชนครราชสีมา รังสีวินิจฉัย
25 นาง สมมุ่ง ณรงค์ฤทธิ์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
26 นางสาว อันธิกา ธงรอด ร.พ.มหาราช นครศรีธรรมราช
27 นาย คม เกตุดาว โรงพยาบาลบ้านฝาง
28 นางสาว สุรภี อ่ำโต รำ.รามาธิบดี
29 นาย ทรงวุฒิ แย้มบุบผา รพ. ศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
30 นาย สมชาติ ชุมนุมอาสา ร.พ.สบเมย
31 นาง ดวงใจ วังราช ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
32 นาง รัศมี กิตตระกูล ร.พ.ลำลูกกา
33 นางสาว สวาท เรืองฤทธิ์ ร.พ.ลำปาง
34 นาย ไพฑูรย์ สว่างวงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
35 นางสาว มะลิวัลย์ พุ่มพฤกษ์ รพ.ท่าวุ้ง
36 นางสาว อัยยารี บูรกุลชัยวณิช รพ.ด่านช้าง
37 นาย อดุลย์ รัตโส รพ.วชิระภูเก็ต
38 นาย ทวีป จันทะบุรี รพ.สงขลา
39 นาง ต้องจิต มหาจันทวงศ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 นาง มณี พนมศรี รพ. ชุมพวง
41 นางสาว ปิ่นหทัย พิมลพรพัฒนะ ร.พ.บางกรวย
42 นาง ปริศนา ตราชู ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
43 นาง อรนุช บุญลือ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
44 นาย สมควร รุจิแสวง รพ.บางปะอิน
45 นาย พิทักษ์ วรพล รพ. ชัยภูมิ
46 นางสาว พัชรณัฏฐ ธนันเมธาวิน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
47 นางสาว ณันธริฎานน อนุกูล รพ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
48 นางสาว จิรัชฌา วิชชาธรตระกูล รพ.ศรีนครินทร์
49 นางสาว กนกวรรณ ละม้าย โรงพยาบาลศรีนครินทร์
50 นาย ชัยชนะ ปักเคธาติ รพ.ศรีนครินทร์
51 นางสาว อุราศรี เกิดมีทรัพย์ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
52 นางสาว จิรภัทร มานะกล้า โรงพยาบาลปะเหลียน
53 นาย ธนะ ปัญญาละ ร.พ.เทศบาลนครเชียงใหม่
54 นาง มณีวรรณ ล้นหลาม ร.พ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยอง
55 นาย สิปปภาส ชินพันธ์ ร.พ.สว่างวีระวงศ์
56 นาย สุชาติ อาริยะ ร.พ.จอมทอง
57 นาย สมคิด วงศ์มหาชัย แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลมะการักษ์
58 นาง อุษณา โพธิ์ทอง โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก
59 นางสาว ณัฐพิชฐา ไพรพรรณกุล ร.พ.ราชธานี
60 นาย เฉลิมพล ปิติฤทธิ์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 นางสาว ยุพิณ ปิ่นสันเทียะ รพ.บางปะกอก 3
62 นางสาว วรรณธนี วรรณวงค์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
63 นาย ไมตรี ้เทพนู ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
64 นางสาว ศุทธินี บุตรสอน ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
65 นาย ขจร สุธีระกุล ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
66 นาง จิรพรรณ์ การภักดี ร.พ.สิงห์บุรี
67 นาง รัชฎา หลอดคำ โรงพยาบาลครบุรี
68 นาง นภัสนันท์ เชยชม โรงพยาบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
69 นางสาว อรอนงค์ แก้วประสงค์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
70 นาย นิวัฒน์ รัศมีมณีพงษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
71 นาง สุวัฒนาศิริ จิตชู รพ.อุตรดิตถ์
72 นาง ทาริกา สมนาค รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
73 นาย วรากรณ์ ยาเภา รพ.อุตรดิตถ์
74 พันจ่าอากาศเอก สมชาย ขัติทะ รพ.กองบิน 41 เชียงใหม่
75 คุณ ชมนาด วิจิตรานนท์ โรงพยาบาลหนองคาย
76 คุณ สุกัญญา คุณศิริปัญญา รพ.สายไหม
77 คุณ ชัยสิทธิ์ อาดน้อย รพ.สายไหม
78 คุณ วาสนา เอี่ยมจำรัส รพ.ปทุมธานี
79 คุณ ทิมาพร เสือครุธ รพ.เวชธานี
80 คุณ สุภาพร จันทะ รพ.เวชธานี
81 คุณ มาโนชญ์ เสือครุธ รพ.ตากสิน
82 คุณ สญธชัย ฐาน์กาญจน์ รพ.ตากสิน
83 คุณ ธีรวัฒน์ สมบัติล้วน โตโมกราฟ
84 คุณ ชฎารัตน์ โครตพันธ์ รพ.นครพนม
85 คุณ วรรณฑิฌา เชื้อบุญมี รพ.กรุงเทพอุดร
86 คุณ วิชุดา นาพะพล รพ.กรุงเทพอุดร
87 คุณ ปัญญาพล จันทรัตน์ อุดรเมดิคอลซัพพลาย
88 คุณ คนอง กองจำปา อุดรเมดิคอลซัพพลาย
89 คุณ สุทธิรักษ์ เจริญชัย โตโมกราฟ
90 คุณ วิชัย นิปัจการสุนทร รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์
91 คุณ วิงวร จารุจิตร รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์
92 คุณ สำเริง นัยเนตร รพ.เจ้าพระยายมราช
93 คุณ ณัฐพนธ์ กลิ่นหอม รพ.เจ้าพระยายมราช
94 คุณ ศิริพงษ์ พุ่มโพธิ์ทอง RT.​ Thai
95 คุณ เทวฤทธิ์ ฉิมพาลี RT.​Thai
96 คุณ ภัสภูมิ จิรัตนะกิจ RT.​ Thai
97 คุณ บุญส่ง วัฒนาศิลป์ RT.Thai
98 คุณ ปานทอง ไตรพล รพ.มหาชัย​2
99 คุณ รุ่งนภา คงศรี รพ.มหาชัย​ 2
100 คุณ ปวีณา จินเขตกิจ รพ.มหาชัย​2
101 คุณ มานิต นฤมิตรคุณา TOMOGRAPH
102 คุณ สุรพล ลิจุติภูมิ Sima MRI
103 นาย ศตนันท์ นิยมสันติสุข โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
104 นาย สุริยันต์ จันทิหล้า โรงพยาบาลเลย
105 นาย รุ่ง จันทรังสิยานนท์ 250 ม.11 ร.พ.ชัยบาดาง ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
106 นางสาว นฤมล เส็งสาย รพ.เมตตาประชารักษ์
107 คุณ สมศักดิ์ แก้วคำกอง Thepparat
108 คุณ ภูมิศิษฐ์ มณีพงศ์นาถ Tomograph
109 คุณ คำรบ คำเทียนทอง Sima Healthcare
110 นาย นครพงษ์ โชครัชตอนันต์ Maharaj Korat
111 คุณ สุริพงศ์ ธิวรรณรักษ์ Perfect (Na Jon Panom)
112 คุณ ศุภกิจ ลิมปิสวัสดิ์ Perfect ( Pathaloong)
113 คุณ นิรภา หม่วยนอก Perfect (Saraburi)
114 คุณ สงกรานต์ ผาดี รพ.เลย
115 คุณ บดินทร์ ปทุมทอง KPH
116 คุณ นิภาพร จงประเสริฐ KPH
117 คุณ วรุณยุพา นุ้ยเย็น GD4
118 คุณ พีระพงศ์ วิรุฬวัฒน์ GD4
119 คุณ สุชาติ อภิกุลรุ่งเรือง GD4
120 คุณ จิตราภรณ์ เปลี่ยนสันเที๊ยะ GD4
121 คุณ ประนอม ตรีทศ GD4
122 นางสาว พึงพิศ เอื้อพูนผล บ้านเลขที่ 12. ถ.แสงชูโต รพ บ้านโป่ง. อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
123 นางสาว อำภาพร สืบอินทร์ รพ.บ้านโป่ง
124 พ.อ.อ. ภูมินันท์ ทนันชัย รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
125 ร.ต. ชัยรัตน์ แพงขะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
126 นาย ธีระภัทร์ ควรวินิจ แผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลระนอง
127 คุณ นพรรชกร วารีนิล
128 คุณ พรระพี โรจนพุทธิ
129 คุณ พิสิษฐ์ ป้อมสีผ่อง รพ.เพชรบูรณ์
130 คุณ ณัฐวัฒน์ ฉัตรเงิน 0
131 คุณ นปภัส ญาณะ TOMOGRAPH
132 คุณ ภารดี สอนระวัตร์ TOMOGRAPH
133 คุณ มิ่งขวัญ พิงสำนัก TOMOGRAPH
134 คุณ กิติพงษ์ เกิดคุ้ม TOMOGRAPH
135 คุณ สุวรรณา เงินทอง รพ.ชลประทาน
136 คุณ ประภัสสร จิตรรัตนากร รพ.วิภาราม
137 คุณ ภิรญา ทิพย์ปัญญา รพ.วิภาราม
138 คุณ นงลักษณ์ คัทธะนาม รพ.สินแพทย์
139 คุณ กัญญารัตน์ คงอรุณ รพ.สินแพทย์
140 คุณ ทินกร ไกรรักษ์ รพ.เกษมราษฎร์​ รัตนาธิเบศร์
141 คุณ ฤทัยกาญจน์ ตาสาโรจน์ รพ.บางประกอกรังสิต2
142 นาย บัญชา ทองดารา รพ.พริ้นซ์​ ฮอสพิทอล
143 นาย อัครพงศ์ พิสิษฐ์พงศธร รพ.รามาธิบดี
144 คุณ สุวิมล ลิปลั่ง รพ.รามาธิบดี
145 คุณ กฤตพงศ์ ยอดดำเนิน รพ.รามาธิบดี
146 คุณ ธัญญารัตน์ ทรัพย์รดาเตชิต รพ.สิรินธร
147 นาง กอบแก้ว ใจดี ร.พ.ระยอง
148 คุณ กัลยา ศุภผล รพ.หาดใหญ่
149 คุณ วสันต์ พวงสายใจ รพ.กรุงเทพ-สนามจันทร์
150 คุณ สุขสันต์ ทองศรี รพ.มิตรภาพเมโมเรียล
151 นางสาว อุมาวัลย์ ไชยเพชร ร.พ.ระยอง
152 คุณ เชิดศักดิ์ นิยมประสิทธิ์ บริษัทเพอร์เฟ็ค​ เมดิคอล​ มีเดีย​ จำกัด
153 นาย สุรศักดิ์ ศิริรักษ์ รพ.ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่
154 นาย สัญญา ปัญญาที รพ . พรานกระต่าย
155 พ.ต.ท. กมณชลัท อภิรมย์ยานนท์ รพ.รามาธิบดี
156 คุณ สุภาวิณี ประดับคำ รพ.เมืองพัทยา
157 นาย เฉลิม มีมาก RT.THAI
158 คุณ จันทิมา ลิจุติภูมิ SIMA.HEALTHCARE
159 นาย สมชาย สว่างศรี รพ.ศูนย์มะเร็งลำปาง
160 นาย สายชล รัตนะ รพ.รามาธิบดี
161 นาง วันเพ็ญ อู่รัชตมาศ รพ.รามาธิบดี
162 คุณ ธีรคม วิบูลย์ผลประเสริฐ BAYER
163 คุณ พิฐชญาณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ BAYER
164 นางสาว สมพร จันทรวงค์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ​ มหาราชินี
165 นาง พิณพิชญา เฟื่องทิพรังสี ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์รพ.รามาธิบดี
166 นาง สุภาพร อุทัย โรงพยาบาลศรีสะเกษ
167 นาย สุธี จันทร์ลี โรงพยาบาลพุทธโสธร
168 นาย สุชาติิ แก่นจันทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
169 นาย จิตตินท์ เจียมอานิสงฆ์ รพ.แพร่
170 นางสาว วิยะดา ล้นเหลือ รพ.วิเชียรบุรี
171 นาย คมเพชร อรรคพิน รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี
172 นาย ยศ โชติโยธิน รพ.รามาธิบดี
173 นางสาว วิยะดา ล้นเหลือ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
174 นาย ธีรณัฐ อ่ำกร่าง บ.MRI ไทยสไมล์​ เมดดใิคอล จำกัด
175 นาย ทรงธรรม พรหมประดิษฐ์ ร.พ.วิเชียรบุรี
176 นาย ณัฐนนท์ อ่ำกร่าง บ.MRI​ ไทยสไมล์​ เมดิคอล​ จำกัด
177 นาย ธีรภัทร อ่ำกร่าง บ.MRI. ไทยสไมล์​ เมดิคอล​ จำกัด
178 นาย คมเดช พร้อมกลาง รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
179 นางสาว ดุษณีย์ เต็งศิ รพ.มะเร็งลพบุรี
180 นางสาว นันทนา แก้วเพชร รพ.มะเร็งลพบุรี
181 นาง วันทนา อุดมเดช รพ.พระนครศรีอยุธยา
182 นาง ณชวัล สังข์หล่อ รพ.พระนารายณ์
183 นาง โศภิษฐา เมตติกานนท์ รพ.ราชบุรี
184 นาง สวรรค์ ตองติดรัมย์ รพ.ราชบุรี
185 คุณ จันทร์เพ็ญ มงคลชัยประทีบ รพ.พระจอมเกล้า
186 คุณ สุวิมล นามเสถียร รพ.สกลนคร
187 นาง จีราวรรณ สายวรรณ์ รพ.ไทยนครินทร์
188 นาย ปฐมพงษ์ พลหาญ รพ.รามาธิบดี
189 นาง นวรััตน์ พวงสายใจ รพ.รามาธิบดี
190 นาง พิมพ์วิมล เพียรวิชา รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล
191 นาย ศุภกิจ ตั้งเจริญสุขจีระ รพ.เปาโล​ โชคชัย​4
192 คุณ เยาวภา จารุมณี รพ.บางปะกอก​3
193 นาง อินทิรา รู้เที่ยง รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
194 นาย นัทธพงศ์ อุปชัย ร.พ.กุดชุม
195 นาย สมศักดิ์ สนิท ร.พ..เชียงแสน
196 นาง อรทัย ฉายถวิล ร.พ.กาฬสินธุ์
197 นาย เพชรไทย ศิริปี ร.พ.กาฬสินธุ์
198 นางสาว สุพัตรา สุขสุวรรณ โรงพยาบาลยาสูบ
199 นาย ธีระศักดิ์ ขันติธรรมาภรณ์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
200 นางสาว ลภัสนันท์ เกล็ดงูเหลือม รพ.ค่ายสุรนารี
201 นางสาว ชนกกานต์ พันธวงศ์ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
202 นางสาว พัชรินทร์ นารินรักษ์ โรงพยาบาลพญาไท 1
203 นางสาว อมรา ตริตรองรัมย์ โรงพยาบาลพญาไท 1
204 นาง รสิธญา ครามเขียว โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
205 นาย ชัยณรงค์ นวลคล้าย ภาควิชารังสีวิทยา รพ.รามาธิบดี
206 นาง วิสาขรัตน์ วัชรวงษ์ไพบูลย์ รพ.บำรุงราษฎร์
207 นาย สมจิตร ปานแดง รพ.เด็ก
208 นาง กิติยา ผลสว่าง รพ.หนองกุงสรี
209 นาง อรทัย ฉายถวิล รพ.กาฬสินธู์
210 นาย เพชรไทย ศิริน รพ.กาฬสินธุ์
211 นาย สมศักดิ์ เขื่อนชนะ รพ.ศูนย์มะเร็งลพบุรี
212 นาย ปฐมพงศ์ พลหาญ งานรังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
213 นางสาว ศิรินทิพย์ ดวงราษี ร.พ.ปราสาท
214 นางสาว สุนันทา ใจบุญมา รพ.นครปฐม
215 นาย เสนีย์ ยิ่งยงยุทธ ร.พ.สุรินทร์
216 นาย แสงชัย สมนาค ร.พ.สุรินทร์
217 นาง สุดารัตน์ ทิพย์จันทร์ โรงพยาบาล​นครปฐม​
218 นาย ศุภกร ทองนิ่ม โรงพยาบาลนครปฐม
219 นางสาว เขมจิรา กิจคติ ร.พ.แก่งคอย
220 นางสาว ดวงสมร ดาวเศรษฐ์ โรงพยาบาล สมุทรสาคร
221 นาง สุณี ลิ้มศิริโพธิ์ทอง น.พ.มะเร็งอุบลราชธานี
222 นางสาว ศิริพรรณ รักษาคำ ร.พ.กรุงเทพพิษณุโลก
223 นางสาว กมลทิพย์ การะกูล ร.พ.ลาดยาว
224 นางสาว วาสนา เพ็ชรแก้ว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
225 นาง ฉันทนา ทองอุ่น โรงพยาบาลท่าฉาง
226 นาย วรวิทย์ แสนผาลา มหาสารคาม
227 นาง เฉลิมวรรณ รุ่งเรืองกิจพัฒนา รพ.บ้านโพธิ์
228 นาย ศตนันท์ นิยมสันติสุข รพ.บีแคร์ เมดดิคอล
229 เรืออากาศตรี วัฒนา พันชะตา รพ.บีแคร์เมดดิคอล
230 นาง สุปินยา เปรมปรี รพ.ท่ายาง
231 นาย อุเทน ดวงกลาง รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
232 นาย พัลลภ จันทร์สนิท โรงพยาบาลสีชมพู
233 นาย เสกสรรค์ ค้าขาย รพ.จักราช
234 นาย สมหมาย กู่คำ รพ.ทหารผ่านศึก
235 นาย บุญนำ ณ สงขลา แผนกรังสีวิทยา รพ.สุราษฎร์ธานี
236 นาย อนุสิทธิ์ ไชยวิเศษ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
237 นาง จินตนา บุญนอก ร.พ.โนนสูง
238 นาง กิติยา พลสว่าง ร.พ.หนองกุงศรี
239 นาย พรหมพิริยะ คุ้มทรัพย์ รพ.สุราษฎร์ธานี
240 นาย ภาณุพงศ์ หาญสิงห์ .
241 นาง รัศมี กิตตระกูล รพ.ลำลูกกา
242 นาย สนอม รักสอน รพ.ราชวิถี
243 นาง อุไร รักสิน รพ.ราชวิถี
244 นาย ศักรินทร์ ศรีวิเชียร รพ.ศุภมิตร
245 นาง อัญชนา พลหาญ สถาบันประสาทวิทยา
246 นางสาว จิราพร แก้วน้อย สถาบันประสาทวิทยา
247 นางสาว ยุพิน ปิ่นสันเทียะ รพ.บางประกอก 3
248 นาง ญานิศา อินอ่ำ รพ.ชุมแพ
249 นางสาว ศิริวรรณ สุริโย รพ.บ้านฉาง
250 นางสาว สุพรรษา บุญอินทร์ รพ.พุทธโสธร
251 นางสาว นงค์นุช คำตา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์

รายละเอียดผู้สมัครเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

สมัครเข้าร่วมงานประชุมฯ <<คลิ๊ก>>

รายละเอียดการจัดงานประชุมฯ <<คลิ๊ก>>

Mehr zum https://schreib-essay.com/hausarbeit/ neuen patenprogramm am fachbereich 8 finden sie hier.