งานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 32 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 32 “ วิชาการก้าวไกล เทคโนโลยีทันสมัย รังสีไทยก้าวหน้า “ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ และประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย สามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจทางรังสีวิทยาทุกท่าน ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้ และการประชุมวิชาการในหัวข้อต่างๆดังนี้

การจัดการความรู้สู่รังสีเทคนิค 4.05 โดยรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
Radiation Protection for Diagnostic and Interventional Radiology โดยรศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
เสวนา การบริหารจัดการภาพรังสีระบบดิจิตอล โดยพญ.เกวลิน รังษิณาภรณ์ และ รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์
คลายปมการถ่ายภาพรังสีดิจิตอล โดยรศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ และผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
Dual Energy in CT practice Basic and Application โดย อาจารย์วีณา สวัสดิสวนีย์ ตำแหน่ง Regional support specialist CT บริษัท Siemens healthcare
เทคนิคการบริการอย่างเหนือชั้น ( Service Beyond Expectation )โดย ผศ.พิเศษ ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Images to Treatment โดย อ.พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน
ร่วมสานเสวนา “ สภารังสี “ โดยคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพรังสีเทคนิค

ซึ่งจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 260 คน อีกทั้งมีบริษัท ห้าง ร้านผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือทางรังสีได้นำสินค้าออกแสดงในงานกว่า 25 ราย ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลทั้งในด้านวิชาการ และการอัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยในการนำไปประยุกต์ใช้งาน ทำให้งานบริการรังสีวิทยาในทางการแพทย์มีความทันสมัยต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง