ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรสาร. 02 2011297 
Email: rt.ramathibodi@gmail.com