รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการรังสีเทคนิค 2565 ออนไซท์

คำนำหน้าชื่อชื่อสกุลสถานที่ทำงาน
นางสาวธัญชนกอนุตตวารามาจักรีนฤบดินทร์
นางสาวนภัสสร พรมลารักษ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวเบญญาภาฐานะธรากุลรพ เดิมบางนางบวช
นางสกุลณาประเสริฐศักดิ์รพ ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
นายอุทิศกันธิยะรพ อุดรธานี
นายจิตตินท์เจียมอานิสงส์แพร่
นางศนิชญาทับเที่ยงรพ ชัยนาทนเรนทร
นายศักรินทร์ศรีวิเชียรรพ ศุภมิตร สุพรรณบุรี
นางสาวอารีรัตน์หล้าสิงห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นางสาวพรลภัสอมรมณีกุลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร
นางสาวลลิตภัทรฐ์เลิศเดชธนพงศ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร
นางสาววาสนา คุณมะนะพญาไทนวมินทร์
ร.ท.หญิงวิภาดากิ่งเกตุรพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
นางลิต้าสมนึกรพ ระยอง
นางมณีวรรณล้นหลามรพ ระยอง
นายวีระชัยล้นหลามรพ ระยอง
นายธีรนัยจ้องจรัสแสงเจเอฟ แอดวานซ์
นายพสิษฐ์ทิมาสารเจเอฟ แอดวานซ์
นายสมศักดิ์เขื่อนชนะสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
นางสาวจริญญาเต็งชัยภูมิโรงพยาบาลหนองสูง
นางสาวกัญญาวีร์ รพ.รามาธิบดี
นางสาวบุณฑริกาบัวศรีโรงพยาบาลบางปะหัน
นางสาวศิริลักษณ์ปอแก้วโรงพยาบาลราชวิถี
นางสาววิมลรัตน์รัตนกรแก้วรพ.ราชวิถี กทม
นายสุทธิรักษ์เจริญชัยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นางสาวชฎารัตน์โครตพันธ์โรงพยาบาลนครพนม
นายอนุสิทธิ์ไชยวิเศษโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
นางสาวนิตยาสนิทวงษ์ ณ อยุธยาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
นายจิรวัฒน์ สีทนอุดรเมดิคอลซัพพลาย
นายภูมิศิษฐ์มณีพงศ์นาถโตโมกราฟ
นายมานิตนฤมิตคุณาโตโมกราฟ
นายสมศักดิ์ แก้วคำกองSima H
นายคำรบคำเทียนทองSima H
นางสาวสมใจงามคล้ายสามร้อยยอด
นางสาวปภาดาฉลาดแย้มกทมโคราช
นายภานุพงศ์หาญสิงห์Sima MRI
นางสาวกัญญ์วรา แก้วพิกุลโตโมหนองหาน
นายอภิกฤษณ์เสือคำสีมาอุดร
นางสาวชุลีพรเชื้อม่วงกำแพง
นายธีระวัฒน์สมบัติล้วนโตโม นครพนม
นางสาวอัญชลีบำรุงศรีกำแพง
นางสาวพรภิมลปิ่มหทัยวุฒิกำแพง
นางสาวชิดชนกไชยคำมิ่งกำแพง
 พิชาภัทรกาฬพันลึกสงขลานครินทร์
 ขวัญชีวีศิริวัฒน์สงขลานครินทร์
 วรัญรดาชูสิงห์สงขลานครินทร์
 เจษฎาจันทรัตน์ท่าศาลา
นายวรวิทย์แสนผาลาPerfect
นางสาวลลิลริตาสุจจชารีPerfect
 ปภังกรแก้วเพชรชุมพร
นายอดุลย์รัตโสวชิระภูเก็ต
 ปิยทัศน์แสงดาวSomdej na sriracha
นายสุทธิพรดีประหลาดNakornpathom
 นงลักษณ์ นำนาผลMahachai Promphead Rathburi
 สุธาสินีสำเร็จผลไพบูลย์เจ้าพระยายมราช
 ณัฐพนธ์กลิ่นหอมเจ้าพระยายมราช
 ดวงสมรดาวเศรษฐ์สมุทรสาคร
 มณี จิรัฐิติสิริกุลชลบุรี
นางสาวเวียร์ธนาวกุลแหลมฉบัง
นายธนัญชนัยใจยามหาราชนครเชียงใหม่
นางสายฝนจีนสีนำสมเด็จพระยุพราชนครไทย
นายธานีเสียงเย็นมุกดาหาร
 ฉันทไชยอัมพรลักษณ์รามา
นางสาวสุวิมลลิปลั่งรามา
 สุดปรารถนาจิตรประเสริฐเลิศหล้า
สำรอง 1สำรอง 1สำรอง 1 
สำรอง 2สำรอง 2สำรอง 2 
สำรอง 3สำรอง 3สำรอง 3 
นางวันเพ็ญอู่รัชตมาศรพ รามาธิบดี
นางสาวสาธิดาพรศิริปิยกุลสมิติเวชธนบุรี
นายเธียรชัยเภสัชชนางกูลเปาโลโชคชัย4
นายคณิศรก้องสกุลกาญจน์มหาราชนครศรีธรรมราช
นายณัฎฐกิติพัฒกิติ์คุณะรักข์วชิระ ภูเก็ต
นางธีระรัตน์ชุมชอบสุราษฏร์ธานี
นางสุธีวรรณขวดใสสุราษฏร์ธานี
นางอนงค์หนูยังสุราษฏร์ธานี
นายเพทายกู่คำรามคำแหง
ว่าที่ รตทศพลช่วยเมืองเมืองสมุทรปู่เจ้า
นายกฤตนัยน้อยทะนะรามคำแหง
นางสาวสิริกานต์คำเชียงเงินรามคำแหง
นายสุรยุทธเกิดสุขวิชัยยุทธ
นางสาวปัทมนัดดาเขตสิทธิ์วิชัยยุทธ
นางสาวอรัชพรนำพรรครพ.มะเร็งลำปาง
นางสาวธนาภากองมารพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายณัฐนนท์อ่ำกร่างศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฟลอริช เมดิคอล รพ.บางมูลนาก
นายธีรภัทรอ่ำกร่างศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฟลอริช เมดิคอล รพ.บางมูลนาก
นายกิตติกานต์นามวงศ์รพ.สหวิทยาการมะลิ
นางนฤมลเส็งสายรพ.เมตตาประชารักษ์(ไร่ขิง)
นายสายชลรัตนะศูนย์ CT รพ.บางพลี
นางสาวสุพรรษาบุญอินทร์พุทธโสธร
นางสาวสุภาวิณีประดับคำรพ.เมืองพัทยา
นางสาวธัญญารัตน์ทรัพย์รดาเตชิตรพ.สิรินธร สำนักการแพทย์
นางสาวพีรดาโคตะแวงรพ.รามาธิบดี
นายทินกรไกรรักษ์รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
นายกิตติพงษ์ปานวัชราคมรพ.วิภาวดี
นายภัทรกรชุกะวัฒน์รพ.สมิติเวช ธนบุรี
นายจรัญนามมนตรีรพ.พญาไท1
นางสาวจิรอรคูหาทองรพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์
นางสาวณัฐมาธนโชคพงศ์รพ.วิมุต
นางสาวพิราภรณ์ทองจาดรพ.วิมุต
นายฤทธิพรศิริรัตน์รพ.สินแพทย์ รามอินทรา
นายสิริศักดิ์ตั้งกาญจนากิจรพ.สินแพทย์ รามอินทรา
นางสาวอมรพรรณเชิญรัมย์รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
นางสาวณัฐธิดาเวียงลอรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
นางสาวณัฐวรรณ แจ้งสีรพ.ตากสิน
นางสาวสุพรอินทรมณีรพ.ตากสิน
คุณณัชนัญพรหมอุบลรพ.สมุทรสาคร
นางสาวปานชนกธรรมธิกรณ์ชัยรพ.พิษณุโลก ฮอสปิทอล
นายวิสันต์วงษ์เรืองทองรพ.วิชัยเวชศรีสาคร
นายสุรันต์รินรสรพ.วิชัยเวชศรีสาคร
นายวิฑูรย์ นิสสัยดีรพ.พหลพลพยุหเสนา
นางสาวรัชฎาพรศิริโชติกุลรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
นายอภิชัยพิกุลทองเวชการุณย์รัตน์
นายวิรุฬห์มั่นคงทรัพย์สินโรงพยาบาลวิภาราม
นายคมเดชพร้อมกลางรพ.มหาวิทยลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายไพโรจน์ เม่นสุวรรณโรงพยาบาลมโนรมย์
นางวราภรณ์วงศ์จันทร์รพ.วังจันทร์ จ.ระยอง
นางทัศนีย์เอื้อวุฒิธรรมรพ.กาฬสินธุ์
นางวันเพ็ญ​อู่​รัชต​มา​ศ​รามาธิบดี​
นางสาววาสนาภูผิวแก้วศูนย์ MRI รพ นครพนม
นายยศโชติโยธินรพ.รามาธิบดี
นางณชวัลสังข์หล่อพระนารายณ์มหาราช
นายวิทยาแกล้วกล้ารพ.ถลาง ภูเก็ต
นายสุภกิจลิมปิสวัสดิ์หจก.เพอร์เฟ็ค เมดิคอล
นายอิศรเหล่ามีผลหจก.เพอร์เฟ็ค เมดิคอล
นางสาวจริยาวดีชำกรมบัวใหญ่
นางสาววรากรการนาบ้านดุง
นางสาวเบญจวรรณแซ่ตั้งรพ.สมิติเวช สุขุมวิท
นางสาวกฤติยากะรัตน์รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
นายอดุลย์ กำแพงทิพย์รพ.รามาธิบดี
นางสาวพิมพ์พิมลเพียรวิชารพ.ซีจีเอช
นางสาวรวินทร์นิภาเทพเสาร์รพ.ยะลา
นายปรีชาฟักทองรพ.ตราด
นางสาวจันทร์เพ็ญ มงคลชัยประทีปศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.มะการักษ์
นางสาวปวริศพัฒนะคูหะรพ.มะเร็งลพบุรี
นางสาวกมลวรรณ ทนันไชยรพ.อุตรดิตถ์
นางสาวอรอิริยานวลมารพ.อุตรดิตถ์
นางสาวสุรภีอ่ำโตรพ รามาธิบดี
นางพิณพิชญาเฟื่องทิพรังสีรพ.รามา
นางสาวนิติวดีจ้านสกุลโรงพยาบาลตะกั่วป่า
นางมิ่งขวัญพิงสำนักศูนย์CT รพ.ปลวกแดง
นางประนอมตรีทศศูนย์ CT รพ.ชุมพร
นางสาวสมฤพรรัตนพงษ์โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
นางสาวอรธนาเครือบุญมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางนางอินทิรารู้เที่ยงรพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นางฤทัยกาญจน์ตาสาโรจน์โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2
นางสุภาพรปลูกฝังรพ.ชลบุรี
นายวัชรินทร์บุญรักษากลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
นางบุปผาสารรุกข์โรงพยายาลอ่างทองเวชชการ 2
นางสาวณันธริฏานนอนุกูลโรงพยาบาลบ้านบึง
นางสาวอนันตญาเส็นขาวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นางสาวอุดมพรนวลงามกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ศรีสะเกษ
นายประดิษฐ์วงศ์จันทร์โรงพยาบาลกุดชุม
นายวรวิทย์ ส้มเกลี้ยงรพ.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
นางมณีพนมศรีรพ.ชุมพวง
นายบุญชัยวรรณโกษิตย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นางสาวณัฐวรรณกันทะวงศ์รพ.มหาชัย
นายสุภชัยขวดทองโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางนันทยาอุตตมะกุลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นางสาวพรธิดามูลบัวภาโรงพยาบาลรามาธิบดี
นายสุชาติเรืองโรจน์โรงพยาบาลกุดจับ
นางสาวชนาภาฟุ้งชูเกียรติโรงพยาบาลสงขลา​นครินทร์​
นางชฏารัตน์โคตรพันธ์รพ.นครพนม
นางสกุลศิริสวัสดิ์ร.พ.แกลง จ.ระยอง
นางต้องจิตมหาจันทวงศ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางอรนุชบุญลือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
นางปริศนาตราชูโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
นายเสรีไชยโสรพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
นายวิฑูรย์อุปมัยศูนย์ MiSIR โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นายเอกชัยแซ่ตั๊นรพ.สหวิทยาการมะลิ
นายอรรถนพเกตุภาพโรงพยาบาลเกาะสีชัง
นายจิรวัฒน์ยงยุทธคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวจินต์จุฑาเพ็ชรสุวรรณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นางสาวพิมพ์พิชฌาถนอมชาติรพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
นายธนวัฒน์พวงสายใจโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
นายอุดมวงศ์เศรษฐทัศน์รพ.หนองบัวลำภู
นางกาญจนาเกษพรหมรพ. สะเมิง
นางสาวอัยยารีบูรกุลชัยวณิชรพ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
นางสาวบุษกรโอฬารฤทธินันท์รพ.พระพุทธบาท​ จ.สระบุรี
นายชัยณรงค์นวลคล้ายภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวอาทิติยาต่วนศิริโรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวปุณยนุชถิ่นจันทร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางสาวศจีรัตน์พิบูลย์เศรษฐ์รพ รามาธิบดี
นายวนุธัชแจ้งประจักษ์รพ.รามาธิบดี
นางสาวกัญญารัตน์ผายเงินโรงพยาบาลพญาไท2
นางสาววารินทร์วัชรขจรรพ.บางละมุง
นายอนิรุทธิ์สำเภาทองโรงพยาบาลบ้านแหลม
นางสาวเรวดีรัตนพันธ์รพ หาดใหญ่
นายเสนีย์ยิ่งยงยุทธงานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์
นายเกียรติศักดิ์อนุสรธนาวัฒน์รพ.สุรินทร์
นางภาวิณีสร้างไธสงรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นายสังคมสร้างไธสงรพ.ศรีมโหสถ
นายสุทธินันท์จันทร์แจ้งโรงพยาบาลโนนคูณ
นายศักดามาลัยทองโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
เรืออากาศตรีสมชายขัติทะรพ.กองบิน41 เชียงใหม่
นางปราณีสินธุชัยโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
นางภัทราวรรณรัตนวีระพันธ์โรงพยาบาลแพร่ 114 ตในเมือง อ เมือง จ แพร่ 54000
นายรัตนพนธ์น่วมหนอมกลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.คลองขลุง
นายไมตรีจิตตินันทน์คณะทันต์แพทย์จุฬา
นายไพโรจน์ศรีคำโรงพยาบาลดอนเจดีย์
นายอนุตรตันจะโขรพ.หาดใหญ่
นายกฤษฎาจรกรรณณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
นางสาวกมลวรรณแสงสุวรรณโรงพยาบาลสิงห์บุรี
นางสาวหัสยาเมืองเขียวโรงพยาบาลวิภาราม
นายสุชาติ แก่นจันทร์รพ.เลิดสิน
นายสมยศชูเมืองรพ.ศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี
นางสาวกานติมาหิรัณย์รักษ์รพ.ตรัง
นายสาครขาวผ่อง 
นางน้ำทิพย์ขาวผ่่อง 
นางสาวดลพรกินขุนทด 
นางสาวแสงนะรินรัมย์สถาบันราชประชาสมาสัย
นางวิภารัตน์วรยศรพ.บางละมุง ชลบุรี
นางสาวทัศนีย์ เนื้อจันทาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น
นายอุทิตย์ชาลีอ่อนภาควิชารังสีวิทยา รพ.ศรีนคินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอารณีไวเรียบรพ.ปราสาท จ.สุรินทร์
นายรักชาติวงศ์จินดารพ.พญาไท  ศรีราชา
นางรุ่งนภา   แสนผาลารพ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
นางนพรัตน์   ภู่แสวงรพ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม
นางสาวภัทรชรัตน์   ปานวงศ์รพ.มหาชัย  จำกัด
นางสุพัตราปัญญาตากรณ์รพ.หางดง  เชียงใหม่
นาย แสงชัยสมนาค CT สุรินทร์