ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 35)

ข้อมูลลงทะเบียน ใบประกาศนีบัตร ใบเสร็จ ฯลฯ (คลิ๊กที่นี่)

ชมภาพบรรยากาศงาน >> click here <<

เอกสารประกอบการบรรยาย >> click here <<

หนังสือเชิญประชุม เอกสารโครงการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มจองโรงแรม คลิ๊ก<<<

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม(คลิ๊กที่นี่)

โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค  ครั้งที่ 35  ประจำปี 2567

“เรียนรู้สิ่งใหม่ ปรับใช้ในงานรังสี”

1.  หลักการและเหตุผล  

           ปัจจุบันงานด้านรังสีการแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ ที่มีการพัฒนา ไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งทางด้านเครื่องมือ เทคนิคการตรวจทางรังสีวิทยา เทคนิคการแปลผลภาพถ่ายทางรังสีการแพทย์ ล้วนแล้วแต่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ ในการทำงานมากขึ้น โดยปัจจุบันเน้นการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อลดภาระให้กับบุคลากร ทำให้ผู้รับบริการ ได้รับการตรวจวินิจฉัย ได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการตรวจรักษาได้มากขึ้นด้วย ทำให้การตรวจรักษามีความปลอดภัยมากขึ้น ลดระยะเวลารอคอย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้ ติดตาม และพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาพัฒนาตัวเอง และองค์กร รวมถึงถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรก้าวทันไปพร้อมๆกัน 

              สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการเพิ่มพูนทักษะ การบริหารจัดการงานด้านรังสีการแพทย์ ทบทวนองค์ความรู้ทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางด้านรังสีการแพทย์ และแลกเปลี่ยนแนวคิด แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและหน่วยงาน ตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป  

2.  วัตถุประสงค์

     2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป                          

     2.2  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย         

     2.3  เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตัวเอง องค์กรได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

          สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุม

          บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์ และผู้สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  250  คน

5.  ระยะเวลาจัดการประชุม

          ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

6.  สถานที่จัดประชุม

          ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ ถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

7.  รูปแบบการประชุม

          การบรรยาย อภิปราย  เสนอผลงาน  และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

8.  ค่าลงทะเบียน แบบ On site

          ภายในวันที่                 30 เมษายน 2567                   ราคา  4,500  บาท

          หน้างานและหลังวันที่     30 เมษายน 2567                    ราคา  4,800  บาท

** โอนเงินค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

เลขที่บัญชี 026–462093-5 ในนาม สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี (ภายในวันที่  30 เมษายน 2567) **

9.  ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม

          ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง

          *เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549*  

*****  ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมทาง  Facebook สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดีhttps://www.facebook.com/rtrama.net

10.  หัวข้อการประชุม  วิทยากรจากโรงพยาบาลชั้นนำภายในประเทศ และวิทยากรรับเชิญ

11.  การประเมินผล      

          ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          12.1  ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          12.2  ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

13. วิธีการลงทะเบียน

          13.1 ลงทะเบียนผ่าน QR code

13.2 หรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทาง https://seminar.rtrama.org/  

14.ผู้ประสานงาน

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี โทร. 02-200 3365 (คุณกลนิษฐ์)

คุณสุรภี อ่ำโต โทร. 081-611 4353, e-mail : moodum25@hotmail.com   

คุณเอกชัย แซ่ตั๊น  โทร.098-424 6395 Line ID : 0984246395, e-mail : aekchai18@gmail.com

ผู้ประสานงานฝ่ายทะเบียน นางต้องจิต มหาจันทวงศ์ โทร.080-462 6627

  นางดวงใจ วังราช โทร.094-350 9355

                                          นางสาวสุชญา เสริมสุข โทร.061-624 4297

15. การจองห้องพัก

ส่งเอกสารการจองผ่านทางไลน์ในแบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

ผู้ประสานงานการจองห้องพัก นางสาวสุภาวิณี ประดับคำ โทร.099-478 9054

                                              นายญาณวุฒิ ศิริมงคล โทร. 088-792 5965